کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان در خصوص خودداری از ارائه هرگونه خدمت قبل از صدور مجوز خدمت

بازدیدها: ۲۷۰روابط عمومی کانون کشوری پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

نامه جناب آقای دکتر فلاح دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان به آقای دکتر منتظری معاون محترم راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم در خصوص تعیین نرخ اپراتورهای تلفن همراه

بازدیدها: ۲۷۶روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه /سرویس نوبت دهی با توجه به شرایط کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی

بازدیدها: ۱۳۰روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دلت و بخش عمومی کشور

سامانه فروش کارت هدیه و ایجاد امکان فروش کارت هدیه

بازدیدها: ۳۰۰قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان دولت با توجه به راه اندازی سامانه فروش کارت هدیه…

اطلاعیه فوری، لغو شرط مدرک تحصیلی برای تمدید مجوز

بازدیدها: ۴۷۵   حسب پیگیری و مذاکره دبیرکل محترم کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان کشور جناب…

اطلاعیه /قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت فاقد مدرک کارشناسی

بازدیدها: ۶۴۹در پی تماس های مکرر دفاتر پیشخوان دولت فاقد مدرک کارشناسی و پیگیری های انجام…