کانون دفاتر پیشخوان

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری اردبیل

بازدیدها: ۹۹

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری اردبیل به تاریخ ۹۹/۰۴/۱۰

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور