کانون دفاتر پیشخوان

۷مهر روز آتش نشان گرامی باد

بازدیدها: ۴

آتش نشانان، فرشته های نجاتی هستند که آتش عشق خدمت به خلق در وجودشان زبانه می کشد تا آتش سوزان و سوزنده حوادث را در زندگی خلق خاموش کنند . روز آتش نشان مبارک.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور