کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /نامه آقای دکتر فلاح دبیرکل کانون به آقای سبحانی فر معاون محترم زیر و مدیر عامل شرکت پست

بازدیدها: ۲۱۷

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور