کانون دفاتر پیشخوان

تقدیر شرکت ملی گاز استان تهران از حسن انجام کار دفاتر پیشخوان دولت منتخب

بازدیدها: ۱۹۵۱

شرکت ملی گاز استان تهران در راستای ارزیابی کیفیت ارائه خدمات این شرکت در دفاتر پیشخوان دولت ۴دفتر را در سطح استان تهران انتخاب و شایسته تقدیر دانست .

بر همین اساس جناب آقای دکتر فلاح ،دبیر کل کانون پیشخوان دولت و جناب آقای حاجی صادقی رئیس هیئت مدیره کانون روز یکشنبه ۹۹/۱۰/۱۴ با حضور در ۴ دفتر رباط کریم (پرند )۷۲۱۶۱۶۴۵و بهارستان ۷۲۱۶۱۵۱۰ و دفتر ۷۲۱۶۱۸۲۴و دفتر ۷۲۱۶۱۲۸۴مراتب تقدیر و تشکر کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و شرکت ملی گاز استان تهران را از کیفیت خدمات ارائه شده اعلام نمودند .هم چنین کانون پیشخوان دولت هم این دفاتر را مورد تقدیر قرار داد . ۲ دفتر باقی مانده نیز در هفته های پیش رو مورد تقدیر قرار خواهند گرفت

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور