کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه شماره (۷۳) مالیات بر مشاغل خودرو _ تغییرات در پشتیبانی از سامانه مالیات مشاغل خودروئی

بازدیدها: ۷

با توجه به تغییرات اعمال شده در خصوص پشتیبانی تلفنی خدمات مالیات مشاغل خودروئی این خدمات از روز شنبه مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۸ دیگر از سوی شرکت همگامان پشتیبانی نمی گردد و متقاضیان می توانند خدمات این حوزه را با تماس با مرکز پاسخگوئی ۰۲۱۶۱۹۱۲۲۲۲ پیگیری نمایند.

در همین خصوص ضمن عرض پوزش ، با توجه به زیر ساختهای مورد نیاز این بخش ممکن است طی یکی دو هفته آینده اختلالی در پاسخگوئی وجود داشته باشد که به زودی مرتفع و سرویس به حالت نرمال ارائه خواهد شد.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور