کانون دفاتر پیشخوان

زندگی با همدلی زیباست

بازدیدها: ۶۳

به گزارش روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت ،

با توجه به شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا و هم چنین ایفای رسالت و مسئولیت اجتماعی ،هزینه افطار امسال در قالب بسته های حمایتی صرف کمک به افراد مستحق و آسیب پذیر جامعه گردید .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور