کانون دفاتر پیشخوان

برای تجمیع و یکپارچگی ارائه خدمات دولتی مقاومت می شود

بازدیدها: ۱۳۶فلاح : برای تجمیع و یکپارچگی ارائه خدمات دولتی مقاومت می شود. دبیرکل کانون کشوری…

اطلاعیه /حضور آقای دکتر فلاح در برنامه اقتصادی پایش

بازدیدها: ۲۰۶قابل توجه کاربران و خانواده بزرگ دفاتر پیشخوان دولت به اطلاع می رساند امروز سه…

ارزیابی سال ۹۹دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات شرکت گاز در سطح استان تهران

بازدیدها: ۱۰۱روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه دهمین جلسه کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۲۴ استان خراسان رضوی

بازدیدها: ۹۸روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه دهمین جلسه کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۲۴ استان زنجان

بازدیدها: ۳۵روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور  

اطلاعیه / سایت های غیر مجاز ارائه دهنده تاییدیه تحصیلی

بازدیدها: ۳۵۱بسمه تعالی در پی تماس های مکرر با دانشگاههای کشور جهت ارائه خدمت تاییدیه تحصیلی…