کانون دفاتر پیشخوان

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان بوشهر

بازدیدها: ۴روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت  و بخش عمومی کشور  

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان گلستان

بازدیدها: ۳روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان فارس

بازدیدها: ۳روابط عمومی کانون کشوری پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان یزد

بازدیدها: ۴۸۷روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان کردستان

بازدیدها: ۴۷۰روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان ایلام

بازدیدها: ۰روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور