کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه / ثبت اطلاعات ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: ۲۰۵روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه / دومین نشست دفاتر پیشخوان فعال پستی در کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۲۴۳با توجه به جلسه اول برگزار شده و ابعاد و تبعات رفتارها و تصمیمات اتخاذ…

اطلاعیه / تمدید اتوماتیک و عدم نیاز به ارسال نامه تا یک ماه قبل از تاریخ مذکور

بازدیدها: ۲۹۹تمدید مهلت ارائه درخواست تجدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و…

اطلاعیه /نشست دفاتر پستی

بازدیدها: ۴۳۴نشست دفاتر معترض به اقدامات شرکت پست در کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت روز سه…

اطلاعیه /آخرین فرصت تکمیل فرم رتبه بندی دفاتر

بازدیدها: ۴۰۸قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت حسب اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخرین فرصت…

اطلاعیه /ضرورت رعایت الزامات قانونی در رابطه با فعالیت سامانه “سیماک “

بازدیدها: ۷۰۸ روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور