کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /دستور العمل های لازم در خصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا

بازدیدها: ۴

اطلاعیه در خصوص کارت بهداشت

بازدیدها: ۶ … … روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش…

دستورالعمل صدور گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۶دستورالعمل صدور گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان دولت (برای دریافت بر…