کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تصمیمات شانزدهمین جلسه کمیته کشوریه به تاریخ ۹۹/۱۲/۱۹به تفکیک استانها

بازدیدها: ۴۸۴برای دریافت فایل PDF صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری رو استانها کلیک نمایید . صورتجلسه…

صورتجلسه دهمین جلسه کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۲۴ استان زنجان

بازدیدها: ۴۲روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور  

صورتجلسه دهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۲۴ استان زنجان

بازدیدها: ۸۱روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور