کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تصمیمات شانزدهمین جلسه کمیته کشوریه به تاریخ ۹۹/۱۲/۱۹به تفکیک استانها

بازدیدها: ۴۵۵برای دریافت فایل PDF صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری رو استانها کلیک نمایید . صورتجلسه…

اطلاعیه / صورتجلسه یازدهمین جلسه کمیته کشوری استان خوزستان به تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰

بازدیدها: ۲۴تصمیمات صورتجلسه یازدهمین جلسه کمیته کشوری استان خوزستان به تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰ روابط عمومی کانون کشوری…

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان خراسان شمالی

بازدیدها: ۱۰۹روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان گلستان

بازدیدها: ۶۴روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان قم

بازدیدها: ۴۱روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری استان گیلان

بازدیدها: ۱۰۳صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری استان گیلان به تاریخ۹۹/۰۴/۱۰ روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت…