کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /نتایج و تصمیمات هشتمین جلسه کمیته کشوری

بازدیدها: ۱۸۳قابل توجه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان کشور آخرین تصمصیمات کارگروه تخلفات کشوری برای دفاتر…

اطلاعیه /تصمیمات هفتمین جلسه کمیته کشوری در خصوص تخلفات (استان گلستان )

بازدیدها: ۱۸۵   روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور #تخلفات #تخلف #گلستان…

اطلاعیه /صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۲/۲۴ به تفکیک ۴استان

بازدیدها: ۳۳۲صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۲/۲۴ به تفکیک استان همدان ،گلستان ،کرمان و…

اطلاعیه/صورت جلسه هفتمین کمیته کشوری

بازدیدها: ۶۱۷قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور کمیته رسیدگی به تخلفات کشوری…