کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه/ صورتجلسه دوازدهین کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ استان زنجان

بازدیدها: ۹۱ روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه / صورتجلسه دوازدهمین کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ استان کردستان

بازدیدها: ۴۹ روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه /تصمیمات دوازدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ استان خراسان رضوی

بازدیدها: ۲۶روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور