تعیین نرخ خدمات در حوزه استاني توسط مجموعه ها، منوط به تصویب در کمیته تخصصی کارگروه راهبری شد چاپ

 00 news

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: مجموعه هايي که نرخ آنها در کارگروه راهبري مصوب مي گردد، حق تعيين نرخ و ورود به شبکه کارگروه هاي استاني و تشکل هاي صنفي به اين منظور را ندارند.

به گزارش روابط عمومي کانون سراسري، در پي برگزاري جلسه کميته تخصصي کارگروه راهبري به رياست دکتر بزرگيان، مقرر گرديد هرگونه تعيين نرخ خدمات در حوزه استاني توسط مجموعه ها پس از تعیین به کارگروه تخصصی این امر ارجاع گردد.
در همين راستا کارگروهي به مسؤوليت مهندس شجاعان مشاور وزير کشور به نمايندگي از کارگروه هاي استاني و اعضاي حاضر در جلسه شامل رييس کانون کشوري دفاتر پيشخوان، نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، نماينده ستاد مديريت و حمل و نقل وسوخت کشور، نماينده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و نماینده استانداری تهران به اين منظور تشکيل و قرار شد از اين پس نرخ خدمات استانی در اين کميته مورد بررسی و با تطابق نرخ کشوری به تصویب برسد.