فعالیت دفاتر در مکان های مسکونی با موقعیت اداری چاپ

 sazman tanzim_moghararat

دفاتر در مکان های مسکونی با موقعیت اداری بر اساس آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت می توانند فعالیت نمایند.

 

faaliate dafater_dar__manateghe_maskooni_

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت