نامه دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت ،به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چاپ

دریافت نامه