صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ 99/06/18 استان خوزستان

بازدیدها: 11روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

ارسال اسناد فرایند احراز هویت حضوری سامانه سجام به ادرس اعلام شده

بازدیدها: 244روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ 99/06/18 استان خراسان شمالی

بازدیدها: 120روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ 99/06/18 استان گلستان

بازدیدها: 72روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ 99/06/18 استان قم

بازدیدها: 47روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

نامه مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات در خصوص اهمیت احراز هویت مشتریان

بازدیدها: 356روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور