بلاگ

ضرورت و اهميت برگزاري همايش ملي

بازدیدها: 1دريافت خدمات دولتي به صورت مساوي براي تمامي اقشار جامعه ، شناسايي مجراهاي ارتباطي و…

حاميان

بازدیدها: 2–    كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي –    وزارت كار و امور اجتماعي –    دانشگاه علامه…

اهداف و محورهاي همايش

بازدیدها: 1– اهداف همايش : ♦ ارتقاء آگاهي هاي عمومي و دست اندركاران در قبال مزايا…

برگزار كنندگان

بازدیدها: 2  –    ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور–    كانون دفاتر پيشخوان خدمات دولت…

شوراي سياستگذاري همايش

بازدیدها: 52شوراي سیاستگذاری :وظايف: تدوين سیاست هاي همايش، تبيين و تصويب اهداف و  محورهاي همايش، تعيين…

تعيين اهداف و محورهاي اولين همايش ملي دفاتر پيشخوان

بازدیدها: 8شوراي سياستگذاري ” همايش ملي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي و…