کانون دفاتر پیشخوان

مجوز جوملا

بازدیدها: ۲

جوملا تحت مجوز GPL منتشر شده است و همیشه تحت این مجوز باقی خواهند ماند.