کانون دفاتر پیشخوان

چه اتفاقی برای تنظیمات ناحیه آمده است؟

بازدیدها: ۲

این تنظیمات به درون فایل های [lang].xml منتقل شده است ، و نیازی به تغییری برای مشخص کردن ناحیه مورد نظر نیست.