کانون دفاتر پیشخوان

من زبان خود را نصب کرده ام اما مدیریت هنوز انگلیسی است

بازدیدها: ۱

جوملا از دو قسمت کاربری و مدیریت تشکیل شده است که هز قسمت برای خود فایل های زبان مجزا دارد. احتمالا شما فقط فایل های زبان بخش کاربری را دارید و فایل های زبان بخش مدیریت برای شما وجود ندارد.