کانون دفاتر پیشخوان

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت در خصوص ابلاغیه سازمان صندوق سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر(سجام)

بازدیدها: ۱۸۱۴

بر اساس ابلاغیه سازمان صندوق سپرده‌گذاری برای شخص اصیل مدرک مورد نیاز فقط اصل کارت ملی است و نیازی به شناسنامه نمی باشد. از گرفتن کپی کارت ملی و ارسال به صندوق سرمایه گذاری اکیداً خودداری فرمایید.

چنانچه نماینده/وکیل/قیم متقاضی جهت ثبت نام وی به دفتر پیشخوان مراجعه نماید در فرم اطلاعات مشتریان قسمت نماینده اضافه خواهد شد و نوع مدرک اثبات کننده سمت که می تواند ولایت، وصایت، قیومیت و وکالت باشد مشخص شده است. اصل مدارک اعلام شده به شرح ذیل می بایست رویت گردد و سپس کپی گرفته شود و پیوست فرم اطلاعات مشتریان شود و به شرکت سپرده‌گذاری ارسال گردد.

مدارک مورد نیاز اثبات کننده سمت ولایت:

– کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی پدر

– کپی صفحه اول شناسنامه فرزند

مدارک مورد نیاز اثبات کننده سمت قیومیت:

– کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه قیم

– کپی صفحه اول شناسنامه صغیر

– کپی برابر اصل حکم قیومیت (اصل مدرکی که مرکز احراز هویت مشاهده می نماید و کپی گرفته می شود و بر روی کپی آن مهر برابر با اصل می زند.)

مدارک مورد نیاز اثبات کننده سمت وصایت:

– کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه وصی

– کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه موصی

– کپی برابر اصل وصیتنامه(اصل مدرکی که مرکز احراز هویت مشاهده می نماید و کپی گرفته می شود و بر روی کپی آن مهر برابر با اصل می زند.)

مدرک اثبات کننده سمت وکالت:

– کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی وکیل

– کپی صفحه اول شناسنامه و کارت  ملی موکل

– کپی برابر با اصل وکالتنامه در صورتیکه وکالتنامه قدیمی باشد نیاز به اخذ استمرار وکالتنامه از دفترخانه می باشد(اصل مدرکی که مرکز احراز هویت رویت می کند و کپی گرفته می شود و برروی کپی آن مهر برابر با اصل می زند قابل قبول است.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی