آثار و مزایای اقتصادی اجتماعی دولت الکترونیک چیست؟

بازدیدها: 7 بررسی های انجام شده نشان می دهد اجرای دولت الکترونیکی به صورت مستقیم و…

وزیر ارتباطات: رتبه ۱۳۰ شاخص کیفیت خدمات دولت الکترونیک شایسته نیست!

بازدیدها: 9 وزیر ارتباطات گفت: اکنون در دولت الکترونیک از لحاظ شاخص کمیت بین 190 کشور…