کانون دفاتر پیشخوان

چگونگی تمدید پروانه های دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

بازدیدها: ۳۹۰

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

پیج ما را در ایسنتا گرام دنبال کنید @icsco.ir