کانون دفاتر پیشخوان

میلاد با سعادت مولود کعبه، حضرت علی (ع) بر شیعیان مبارک

بازدیدها: ۱۵

سرچشمه عشق با علی آمده است
گل کرده بهشت تا علی آمده است
شد کعبه حرمخانه میلاد علی (ع)
کز کعبه صدای یا علی آمده است

میلاد با سعادت مولود کعبه، حضرت علی (ع) بر شیعیان مبارک

روابط عمومی کانون کشوری دفتنر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور