کانون دفاتر پیشخوان

برگزاری دوره آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی

بازدیدها: ۱۴

دوره آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی با هماهنگی استانداری تهران، کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت  و بخش عمومی کشور و سازمان امور مالیاتی شرق تهران در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۳ برگزار گردید.