برگزاری دوره آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی

Views: 51

دوره آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی با هماهنگی استانداری تهران، کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت  و بخش عمومی کشور و سازمان امور مالیاتی شرق تهران در روز چهارشنبه مورخ 96/3/3 برگزار گردید.