کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در فرآیندهای کارت هوشمند ملی

بازدیدها: ۱۲

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور