کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه / تمدید اتوماتیک و عدم نیاز به ارسال نامه تا یک ماه قبل از تاریخ مذکور

بازدیدها: ۲۹۹

تمدید مهلت ارائه درخواست تجدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و فناوری اطلاعات (ICT)روستایی تا تاریخ

۹۹/۶/۳۱

 

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور