پیام دبیر کل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در خصوص حماسه 29 اردیبهشت

بازدیدها: 2

حضور ملت شریف و بزرگوار ایران به خصوص روسای محترم انجمن های صنفی و مدیران و کارکنان دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور