پیشنهاد کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت در خصوص ساعات کاری با توجه شیوع ویروس کرونا

بازدیدها: 50

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور