کانون دفاتر پیشخوان

نامه مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات در خصوص اهمیت احراز هویت مشتریان

بازدیدها: ۲۹۵

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور