کانون دفاتر پیشخوان

صورتجلسه دهمین جلسه کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۲۴ استان خراسان رضوی

بازدیدها: ۹۸

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور