کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /نامه آقای دکتر فلاح دبیر کل کانون به جناب آقای حی شاد مدیر کل محترم دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان

بازدیدها: ۱۱۱

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور