کانون دفاتر پیشخوان

صورتجلسه سیزدهمین کمیته کشوری به تاریخ۹۹/۰۹/۲۶ استان مرکزی

بازدیدها: ۱۴۵۳

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور