کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تامین اقلام موردنیاز برای امور پستی

بازدیدها: ۱۶۸

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در خصوص تامین اقلام موردنیاز برای امور پستی با توجه به مشکلات دفاتر در جهت تامین اقلام موردنیاز، پیرو مذاکره انجام شده با مسئولین محترم پست منطقه ۱۳ مقرر گردید ملزومات موردنیاز خود را با یک برآورد منطقی جهت تامین، طی یک درخواست کتبی به منطقه اعلام نمایند تا نسبت به تهیه و تامین اقدام نمایند.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور