کانون دفاتر پیشخوان

تصمیمات چهاردهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۱۱/۲۱ به تفکیک استانها

بازدیدها: ۳۸۱

برای دریافت فایل PDF صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری رو استانها کلیک نمایید .

صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری استان کرمانشاه

صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری استان بوشهر

صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری استان خراسان رضوی

صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری استان لرستان

صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری استان خراسان شمالی

صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری استان یزد

صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری استان قم

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور