کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تصمیمات شانزدهمین کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۱۲/۱۹ استان خراسان شمالی

بازدیدها: ۱۵۱

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور