کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تصمیمات شانزدهمین جلسه کمیته کشوریه به تاریخ ۹۹/۱۲/۱۹به تفکیک استانها

بازدیدها: ۴۸۲

برای دریافت فایل PDF صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری رو استانها کلیک نمایید .

صورتجلسه شانزدهمین جلسه کمیته کشوری استان ایلام

صورتجلسه شانزدهمین جلسه کمیته کشوری استان خراسان جنوبی 

صورتجلسه شانزدهمین جلسه کمیته کشوری استان فارس

صورتجلسه شانزدهمین جلسه کمیته کشوری استان زنجان

صورتجلسه شانزدهمین جلسه کمیته کشوری استان مازندران

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور