کانون دفاتر پیشخوان

مطالب بدون مجموعه چه هستند؟

بازدیدها: ۱

در سری جوملا ۱ و مامبو، یکی از انواع محتوا، محتوای استاتیک بود، که به هیچ بخش یا مجموعه خاصی تعلق نداشت. در جوملا ۱.۵ بجای محتوای استاتیک، از محتوای بدون مجموعه استفاده کرده ایم.