چگونه یک مقاله را حذف کنم؟

بازدیدها: 1

برای حذف کامل یک مطلب پس انتخاب آن و انتقال آن به سطل زباله باید وارد سطل زباله شوید و آن را از آنجا به صورت کامل حذف نمایید. پس از حذف از سطل زباله امکان بازگرداندن مطلب وجود ندارد.