مطالب بدون مجموعه چه هستند؟

بازدیدها: 1

در سری جوملا 1 و مامبو، یکی از انواع محتوا، محتوای استاتیک بود، که به هیچ بخش یا مجموعه خاصی تعلق نداشت. در جوملا 1.5 بجای محتوای استاتیک، از محتوای بدون مجموعه استفاده کرده ایم.