کانون دفاتر پیشخوان

آیین نامه اجرایی کارگروه های استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی

بازدیدها: ۴۵

جهت دیدن فایل آیین نامه بر روی آن کلیک کنید.

فایل آیین نامه