کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت کشور

بازدیدها: ۶۴۵

 

با توجه به فرخوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت تکمیل اطلاعات سامانه نظارتی ایجاد شده 

انتظار دارد دفاتر همکاری لازم را در این خصوص مبذول نمایند .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور