کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تصمیمات دوازدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ استان خراسان رضوی

بازدیدها: ۲۶روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه دهمین جلسه کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۲۴ استان خراسان رضوی

بازدیدها: ۱۱۱روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور