کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تصمیمات شانزدهمین جلسه کمیته کشوریه به تاریخ ۹۹/۱۲/۱۹به تفکیک استانها

بازدیدها: ۴۸۴برای دریافت فایل PDF صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری رو استانها کلیک نمایید . صورتجلسه…

صورتجلسه هشتمین کمیته کشوری استان مازندران

بازدیدها: ۸۸روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور