کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تصمیمات شانزدهمین جلسه کمیته کشوریه به تاریخ ۹۹/۱۲/۱۹به تفکیک استانها

بازدیدها: ۴۵۵برای دریافت فایل PDF صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری رو استانها کلیک نمایید . صورتجلسه…

صورتجلسه هشتمین کمیته کشوری استان مازندران

بازدیدها: ۸۱روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور