کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تصمیمات شانزدهمین جلسه کمیته کشوریه به تاریخ ۹۹/۱۲/۱۹به تفکیک استانها

بازدیدها: ۴۵۶برای دریافت فایل PDF صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری رو استانها کلیک نمایید . صورتجلسه…

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان خراسان شمالی

بازدیدها: ۱۰۹روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان گلستان

بازدیدها: ۶۴روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان قم

بازدیدها: ۴۱روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری اردبیل

بازدیدها: ۱۰۱صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری اردبیل به تاریخ ۹۹/۰۴/۱۰ روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت…

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری استان گیلان

بازدیدها: ۱۰۳صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری استان گیلان به تاریخ۹۹/۰۴/۱۰ روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت…