کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تصمیمات شانزدهمین جلسه کمیته کشوریه به تاریخ ۹۹/۱۲/۱۹به تفکیک استانها

بازدیدها: ۴۸۴برای دریافت فایل PDF صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری رو استانها کلیک نمایید . صورتجلسه…

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان خراسان شمالی

بازدیدها: ۱۱۵روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان گلستان

بازدیدها: ۶۷روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان قم

بازدیدها: ۴۳روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری اردبیل

بازدیدها: ۱۰۷صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری اردبیل به تاریخ ۹۹/۰۴/۱۰ روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت…

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری استان گیلان

بازدیدها: ۱۱۱صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری استان گیلان به تاریخ۹۹/۰۴/۱۰ روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت…