فناوری‌های نوظهور:تاثیر هوش مصنوعی بر سبک زندگی

بازدیدها: 51

در دیدگاه کلان انسان نوین به نوعی به بازتعریف هویت خویش خواهد پرداخت که در این هویت جدید شکل گرفته انسان وابستگی کمتری به اجتماع و در مقابل وابستگی بیشتری به تکنولوژی خواهد داشت.

در طی قرن اخیر فناوری ها مبدا تغییرات و دگرگونی ها در زندگی بشری شده اند. با پیشرفت فناوری در ابعاد مختلف، مختصات زمان- مکان در هم آمیخته شده و بشر نوعی از تجربه بی مکان و بی زمانی را تجربه می کند.

در سال های گذشته با به عرصه آمدن رایانه ها بشر موفق شد دشواری اعمال محاسباتی را بر دوش کامپیوترها قرار دهد ولی هم اینک ماشین ها گام را از این فراتر نهاده و قادرند علاوه بر محاسبات ، بیندیشند.

در حقیقت گذر از مرحله محاسبه به مرحله اندیشدن در رایانه ها نوید آغاز عصر هوش مصنوعی است. انسان متفکر که تا پیش از این اعمال یدی را برای سهولت بخشی و سرعت به ماشین سپرده بود، اینک در عرصه هوش مصنوعی اندیشیدن به عنوان یک از بزرگترین رسالت های خود را بر عهده ماشین قرار داده است و این مهم در تمام وجوه زندگی بشری تاثیر گذاشته و می گذارد.

امروزه به مدد فناورهای نو ظهور بویژه هوش مصنوعی زوایای مختلف زندگی بشری و عادات وی دستخوش تغییر قرار گرفته است و در معنای گسترده بشر در حال تجربه کردن نوع جدیدی از سبک زندگی است که با سبک زندگی وی در گذشته متفاوت است.

با توجه به آنچه که اشاره رفت اکنون این سوال مطرح می شود که؛ هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوظهور چه اثراتی بر سبک زندگی در جامعه دارد؟ فناوری های نوین اثراتی پیدا و پنهان بر زندگی انسان داشته اند و که این اثرات از جهت عمق، دامنه و پایداری تغییرات قابل بررسی هستند.و نوشتار حاضر مروری بر این تغییرات دارد.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور