اطلاعیه/قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات اعتراض به حذف یارانه ها

بازدیدها: 121

با توجه به اختلاف پیش آمده در نرخ خدمات ارائه شده فی ما بین کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و هم چنین نقطه نظرات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از واریز بخش اول مطالبات دفاتر این امر متوقف شد. در نهایت با توجه به مساعدتهای معاون محترم وزیر کار و تاکیید بر حفظ مبلغ مورد توافق و عدم کاهش حق دفاتر با تغییرات جزئی مراتب نهایی گردیده است که به محض وصول مطالبات به حساب دفاتر مجری طرح واریز خواهد شد .

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور